Giới thiệu

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025” (Chương trình DEPP3) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Đan Mạch tài trợ có tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 60,29 triệu Krone Đan Mạch (DKK) (tương đương 8,96 triệu USD) và vốn đối ứng trong nước là 7,593 tỷ đồng (tương đương gần 326,514 ngàn USD). Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của Chương trình DEPP3; chủ dự án là Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững. Văn kiện Dự án Chương trình DEPP3 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2734/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2020. Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Hiệp định Chương trình đã được ký kết. 
Chương trình DEPP3 được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng của Đan Mạch với 04 quốc gia Việt Nam, Trung Quốc, Nam Phi và Mêhicô nhằm hỗ trợ các quốc gia thực hiện cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) về giảm phát thải khí nhà kính (KNK) theo Thỏa thuận Paris. Chương trình DEPP3 được thiết kế nhằm tiếp tục phát huy các kết quả hợp tác đạt được giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng giai đoạn trước thông qua “Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020” (Chương trình DEPP2), được triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2017 đến hết tháng 10 năm 2020. Kết quả thực hiện Chương trình DEPP2 được đánh giá là rất có giá trị, đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ), nâng cao tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) tích hợp vào hệ thống điện, đào tạo nâng cao năng lực kèm các công cụ cho các cơ quan quản lý và các bên liên quan của Việt Nam nhằm thực thi đồng bộ từ khâu lập quy hoạch cho đến vận hành thời gian thực hệ thống điện với tỷ lệ cao nguồn NLTT và tăng cường thực thi quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA CHƯƠNG TRÌNH  
Hỗ trợ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển carbon thấp cho ngành năng lượng phù hợp với cam kết NDC, nâng cao mục tiêu NDC và tăng cường các giải pháp liên quan vào năm 2025.
CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình DEPP3 bao gồm 03 hợp phần với mục tiêu cụ thể của từng hợp phần như sau:
Hợp phần 1: Nâng cao năng lực về Quy hoạch ngành năng lượng dài hạn, do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.
Mục tiêu của Hợp phần là nâng cao năng lực về quy hoạch ngành năng lượng và xây dựng cơ chế chính sách, tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), bao gồm cả phát triển điện gió ngoài khơi và các công nghệ tiết kiệm năng lượng là các giải pháp có hiệu quả về kinh tế nhằm thực hiện cam kết NDC, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hợp phần 2: Nâng cao năng lực tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, do Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.
Mục tiêu của Hợp phần là xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và các giải pháp linh hoạt cho vận hành hệ thống điện để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi an toàn và hiệu quả theo hướng sử dụng năng lượng sạch với tỷ trọng các nguồn NLTT tăng lên.
Hợp phần 3: Phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp, do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương chủ trì thực hiện
Mục tiêu của Hợp phần là xây dựng các cơ chế khuyến khích để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) trong lĩnh vực công nghiệp, nâng cao năng lực xây dựng và sửa đổi khung pháp lý về SDNL TK&HQ ở cấp quốc gia và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về SDNL TK&HQ ở cấp tỉnh.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021