Hợp phần 3

PHÁT TRIỂN CARBON THẤP TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì thực hiện/ đối tượng thụ hưởng: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (EESD), Bộ Công Thương 
Địa chỉ: 54 Hai Bà trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 2220 2358
Website: https://tietkiemnangluong.com.vn/
Mục tiêu, kết quả cụ thể, chỉ số đánh giá kết quả và các hoạt động của Hợp phần 3
Kết quả chungXây dựng các cơ chế khuyến khích để thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) trong lĩnh vực công nghiệp, nâng cao năng lực xây dựng và sửa đổi khung pháp lý về SDNL TK&HQ ở cấp quốc gia và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về SDNL TK&HQ ở cấp tỉnh.
Chỉ số kết quả chungKhung pháp lý SDNL TK&HQ được thực thi hiệu quả ở cấp tỉnh và cấp quốc gia, và cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ được xây dựng cho lĩnh vực công nghiệp.
Cơ sởNăm 2020
1. Tuân thủ quy định pháp luật về SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp ở cấp tỉnh còn hạn chế. 
2. Chưa có cơ chế khuyến khích để thực hiện SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp
Mục tiêuNăm 2025
1. Tuân thủ quy định pháp luật về SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp ở cấp tỉnh được cải thiện. 
2. Cơ chế khuyến khích để thực hiện SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Kết quả cụ thể 1Khung pháp lý về SDNL TK&HQ, thực thi tuân thủ quy định SDNL TK&HQ ở cấp tỉnh được xây dựng và sửa đổi
Chỉ số kết quả cụ thể 1
1. Các quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp được xây dựng hoặc sửa đổi. 
2. Tỷ lệ % doanh nghiệp tuân thủ quy định về định mức tiêu hao năng lượng.
Cơ sở2020
1. Một số quy định về định mức tiêu hao năng lượng đã được ban hành từ năm 2014-2016 cần sửa đổi bổ sung. 
2. Mức độ tuân thủ ở cấp tỉnh chưa tốt.
Mục tiêu năm2023
1. Ít nhất có một quy định về định mức tiêu hao năng lượng được xây dựng hoặc sửa đổi. 
2. 50% doanh nghiệp ở các tỉnh mục tiêu
Mục tiêu năm2025
1. Ít nhất có thêm một quy định về định mức tiêu hao năng lượng được xây dựng hoặc sửa đổi.
2. 80% doanh nghiệp ở các tỉnh mục tiêu và tối thiểu 50% doanh nghiệp tính trung bình tại các tỉnh được lựa chọn khác.
Các hoạt động1.1. Xây dựng và sửa đổi các thông tư về định mức tiêu hao năng lượng
1.2. Hỗ trợ triển khai các quy trình quản lý và hướng dẫn kiểm tra tuân thủ quy định về SDNL TK&HQ ở cấp tỉnh
1.3. Phổ biến và tuyên truyền các quy định về SDNL TK&HQ, bài học kinh nghiệm và các ví dụ thành công về thực thi và tuân thủ quy định về SDNL TK&HQ  
1.4. Tổ chức một đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích SDNL TK&HQ
Kết quả cụ thể 2Cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp được thiết kế cho một số doanh nghiệp được chọn ở một số tỉnh, lộ trình và kế hoạch hành động triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích được hoàn thiện, sẵn sàng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chỉ số kết quả cụ thể 2
1. Cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ trong lĩnh vực công nghiệp được thiết kế và thử nghiệm.
2. Cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ, lộ trình và kế hoạch hành động triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích được hoàn thiện, sẵn sàng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Cơ sở2020
1. Chưa có cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ
2. Chưa có cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ được thử nghiệm áp dụng ở cấp tỉnh
Mục tiêu năm2023
1. Cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ được thiết kế 
2. Cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ được thử nghiệm cho ít nhất 04 doanh nghiệp ở 02 tỉnh cụ thể được chọn 
Mục tiêu năm2025
1. Thiết kế cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ được hoàn thiện
2. Lộ trình và kế hoạch hành động triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích trên toàn quốc được hoàn thiện, sẵn sàng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Các hoạt động2.1. Thiết kế và hoàn thiện cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp
2.2. Xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động để triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích SDNL TK&HQ trên toàn quốc, hoàn thiện để sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
2.3. Xây dựng và thực hiện các hoạt động tuyên truyền về cơ chế khuyến khích thực hiện SDNL TK&HQ
2.4. Tổ chức một đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện cơ chế khuyến khích SDNL TK&HQ
Kết quả cụ thể 3Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật cho các ngành/phân ngành công nghiệp được chọn được xây dựng, phổ biến và đánh giá tình hình áp dụng ở cấp tỉnh.
Chỉ số kết quả cụ thể 3
1. Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp và các hướng dẫn kỹ thuật cho các ngành/phân ngành công nghiệp được chọn được xây dựng và phổ biến.
2. Đánh giá tình hình áp dụng các công nghệ mô tả trong Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ trong các ngành công nghiệp được chọn
Cơ sở2020Chưa có Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật cho ngành/phân ngành.
Mục tiêu năm2023
1. 01 Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp và 02 hướng dẫn kỹ thuật cho ngành/phân ngành công nghiệp được chọn được xây dựng và phổ biến. 
2. Đánh giá tình hình áp dụng các công nghệ mô tả trong Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ ở 02 ngành/phân ngành công nghiệp được chọn.
Mục tiêu năm2025
1. Thêm 02 hướng dẫn kỹ thuật cho ngành/phân ngành công nghiệp được chọn được xây dựng và phổ biến 
2. Đánh giá tình hình áp dụng các công nghệ mô tả trong Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ trong 02 ngành/phân ngành công nghiệp bổ sung (khác) được chọn.
Các hoạt động3.1. Xây dựng và phổ biến Cẩm nang công nghệ về SDNL TK&HQ cho lĩnh vực công nghiệp
3.2. Xây dựng và phổ biến 04 hướng dẫn kỹ thuật cho các ngành/phân ngành công nghiệp được chọn
3.3. Đánh giá tình hình áp dụng các công nghệ tiên tiến về SDNL TK&HQ trong 04 ngành/phân ngành công nghiệp được chọn
3.4. Tổ chức một đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng Cẩm nang công nghệ SDNL TK&HQ và các hướng dẫn kỹ thuật cho các ngành/phân ngành công nghiệp và áp dụng các công nghệ TKNL
3.5. Tuyên truyền về các ví dụ thành công trong áp dụng công nghệ tiên tiến về SDNL TK&HQ; Thiết lập và vận hành trang web để tuyên truyền phổ biến về các hoạt động và kết quả của dự án.

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020-2025

Văn phòng BQL dự án Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch
Địa chỉ: Phòng 318, Tầng 3, Nhà B, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 2220 5528

© DEPP 3 | 2021